Qeveria e Kosovës jep sqarim rreth dekretit për Asociacionin

Qeveria e Republikës së Kosovës sqaron opinion publik se nuk ka ndërmarrë asnjë veprim në lidhje me Marrëveshjen për Asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, që nga 30 tetori 2015 kur kjo marrëveshje i është dorëzuar për shqyrtim Gjykatës Kushtetuese nga ana e Presidentes së Kosovës.

0
997

Duke respektuar Kushtetutën dhe ligjet e vendit, Qeveria ka pezulluar të gjitha veprimet në lidhje me këtë marrëveshje në pritje të verdiktit të Gjykatës Kushtetuese dhe veprimet e saja të mëtejme do të jenë në përputhje me këtë verdikt.

Në periudhën prej 25 gusht 2015 kur ishte arritur kjo Marrëveshje në Bruksel deri më 29 tetor 2015, Qeveria ka qenë e angazhuar për përgatitjen e një dekreti për procedurat e krijimit të Asociacionit në fjalë për ta dërguar në Gjykatën Kushtetuese me qëllim që të kërkoj shqyrtimin e kushtetutshmërisë së saj para se Qeveria ta aprovoj një dokument të tillë, ashtu sikurse që kërkohej në pikën e dytë të Marrëveshjes për Asociacionin.

Qeveria e Kosovës me qëllim që të siguroj se kjo marrëveshje është në pajtim me ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës, ka qenë këmbëngulëse dhe ka arritur që në Marrëveshjen për Asociacionin të përfshihet shqyrtimi i kushtetutshmërisë së kësaj marrëveshje nga ana e Gjykatës Kushtetuese në të gjitha fazat e saj, që nga vet marrëveshja, dekreti, statuti dhe çfarëdo amendamentesh të reja që do të mund të propozoheshin.

Qeveria e Kosovës ka respektuar plotësisht ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës në arritjen e kësaj Marrëveshjeje si dhe vijat e kuqe që Asociacioni nuk ka kompetenca ekzekutive dhe nuk është nivel i tretë i qeverisjes në Republikën e Kosovës.
Dhe përderisa Qeveria po bëhej gati që dekretin në fjalë, i cili përmban tekstin integral të Marrëveshjes për Asociacionin, ta dërgoj në Gjykatën Kushtetuese për shqyrtim, në ndërkohë Presidentja e Kosovës me 30 tetor 2015 ndërmori veprimin duke e dorëzuar pranë Gjykatës Kushtetuese për shqyrtim kushtetues këtë marrëveshje, natyrisht me qëllime pozitive në shenjë të qetësimit të situatës pas reagimeve të opozitës.
Prandaj, konfirmojmë se që nga data 30 tetor 2015, duke respektuar Kushtetutën dhe ligjet, Qeveria ka pezulluar çdo veprim në lidhje me këtë Marrëveshje, deri në verdiktin final nga Gjykata Kushtetuese. Veprimet e mëtejme të Qeverisë do të jenë përputhje të plotë me verdiktin e Gjykatës Kushtetuese.

Ky sqarim për opinionin jepet si demantim ndaj disa spekulimeve mediale se gjoja Qeveria nuk e ka pezulluar veprimtarinë në lidhje me këtë Marrëveshje, të cilët thirren në Raportin vjetor të Qeverisë mbi gjendjen në zbatimin e Marrëveshjeve të dorëzuar te BE me datën 25 nëntor 2015. Ky është një raport vjetor që përfshinë të gjitha zhvillimet në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit, prandaj në pjesën ku raportohet për marrëveshjen për Asociacionin, është pasqyruar veprimtaria prej 25 gusht deri më 30 tetor 2015 gjatë së cilës është hartuar draft dekreti për procedurat e krijimit të Asociacionit. Për informimin tuaj shihni tekstin integral për këtë çështje në raport (faqe 6 dhe 7):

1. Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe në Kosovë

• Zbatimi nuk ka filluar ende – është duke u pritur vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës mbi kushtetutshmërinë e marrëveshjes së Brukselit në këtë çështje (e arritur më 25 gusht 2015).

• Kosova ka ndërmarrë masat fillestare për zbatim, duke hartuar një dekret sa i përket pikës 2 të marrëveshjes, e cila është subjekt i shqyrtimit nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës.

• Zbatimi do të ri-fillojë në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese.

• Ekipi menaxhues po plotësohet me dy anëtarë të rinj që zëvendësojnë ata të cilët nuk mund të shërbejnë në këtë ekip për arsye objektive. Kosova ka kërkuar një karakter më përfaqësues të këtij ekipi, duke pasur parasysh se përbërja fillestare ka reflektuar vetëm katër komunat veriore.

Raportin mund ta gjeni në linkun: http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Raport_i_shkurter_mbi_gjendjen_ne_zbatimin_e_Marreveshjeve_te_Brukselit__251115-signed.pdf

(Faqja zyrtare e zyrës së kryeministrit, 22/12/2015)